Podsumowanie Konferencji

W dniach 24 – 25 listopada 2022 r. w Gdańsku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Gdański, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Rada Lekarska, Rzecznik Praw Obywatelskich i Naczelna Rada Adwokacka.

Jak informowałem we wcześniejszym wpisie, do udziału w tym wydarzeniu zaproszona została również moja Kancelaria. Na prośbę organizatora wygłosiłem w imieniu własnym oraz w imieniu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Koalicji Lekarzy wykład pod tytułem „Medycyna estetyczna w ujęciu prawnym – aktualny stan prawny i wyzwania legislacyjne”.

Głównym celem wystąpienia było zwrócenie uwagi prawników na problem medycyny estetycznej w Polsce, zawiłość przepisów w tym zakresie, potrzebę większego zaangażowania środowiska prawniczego w tę dziedzinę medycyny, a także omówienie dotychczasowych działań jakie zostały podjęte w ramach Stowarzyszenia i Koalicji. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i przypadków ich niewłaściwego stosowania przez przedstawicieli środowisk kosmetycznych oraz kosmetologicznych. W ramach tej części wystąpienia krótko omówiłem pojawiające się coraz częściej sprawy związane z powikłaniami po nieprawidłowo wykonanych zabiegach medycyny estetycznej i wyzwaniach jakie w związku z tym będą stały przed nami prawnikami. Natomiast druga część wykładu dotyczyła podjętych przez reprezentowane przeze mnie Stowarzyszenie oraz Koalicję Lekarzy działań mających na celu wprowadzenie przepisów gwarantujących pacjentom korzystającym z tego typu zabiegów jeszcze większe bezpieczeństwo. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się o procedowanych zmianach w zakresie definicji świadczenia zdrowotnego, konsultowanym rozporządzeniu w sprawie umiejętności lekarskich, które będzie pierwszym aktem prawnym posługującym się określeniem „medycyna estetyczna” oraz opracowywanym rozporządzenia w sprawie procedur medycznych w medycynie estetycznej.

W mojej subiektywnej ocenie wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy w znacznej części zaskoczeni byli powagą powikłań po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej i związanych z tym spraw sądowych. Jako adwokat zaangażowany w przygotowywane zmiany prawne jestem bardzo zadowolony możliwością zainteresowania koleżanek i kolegów prawników aspektami prawnymi związanymi z medycyną estetyczną.

adwokat

Michał Gajda

Zobacz również inne wpisy