Błąd medyczny

Pobyt w szpitalu czy korzystanie z pomocy systemu ochrony zdrowia może wiązać się z zaniedbaniami, czy innymi problemami, które mogą negatywnie odbijać się na zdrowiu. W kontekście takich sytuacji często mówi się o błędzie medycznym. Jest to działanie, które prowadzi do szkody dla zdrowia czy życia pacjenta. Wiele osób używa również zamiennie sformułowania błąd lekarski. Należy wiedzieć, że nie są to pojęcia tożsame. Czym dokładnie jest błąd medyczny oraz kiedy może należeć się odszkodowanie lub zadośćuczynienie? O tym będzie nasz artykuł.

Błąd medyczny – definicja i rodzaje

Błąd medyczny to szerokie zagadnienie, które nie ma jednoznacznej definicji. Według orzecznictwa sądowego jest to jednak działanie czy zaniechanie lekarza niezgodne z wiedzą medyczną, które prowadzi do wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta lub do zagrożenia jego życia. Jak wiadomo, zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinien on wykonywać swój zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej, starannie, a także przy użyciu dostępnych środków zapobiegania, metod leczenia i rozpoznawania chorób. Wszystkie czynności powinny być wykonywane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Błąd medyczny występuje wtedy, kiedy łącznie powstaną trzy przesłanki odpowiedzialności cywilnej, czyli wina, szkoda oraz związek przyczynowo-skutkowy. Warto wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów błędów medycznych jak: błąd diagnostyczny, organizacyjny, terapeutyczny, rokowania, informacyjny oraz techniczny.

Błąd diagnostyczny i terapeutyczny – czym jest?

Błąd diagnostyczny to nic innego jak błąd w diagnozie lekarskiej. Chodzi o sytuację, w której lekarz stwierdzi inną chorobę niż ta, na którą pacjent choruje w rzeczywistości lub w ogóle nie wykryje choroby. Doprowadzi to do negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta. Należy wiedzieć, że brak negatywnych skutków to również brak błędu medycznego. Z kolei błąd terapeutyczny to zaniechanie wynikające z błędnej diagnozy. Prawidłowe leczenie przy złej diagnozie jest wręcz niemożliwe, dlatego prowadzi do powstania błędu terapeutycznego. Każdy lekarz, przystępując do leczenia pacjenta, powinien zadbać o postawienie własnej diagnozy. Tylko wtedy możliwe będzie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Inne rodzaje błędów medycznych

Wśród innych rodzajów błędów medycznych wyróżnia się błąd techniczny. To postępowanie związane z zaniechaniem reguł ostrożności. Wśród przykładów takiego postępowania można podać pozostawienie gazy w ciele pacjenta podczas operacji, a także użycie nieodpowiedniej aparatury. Z kolei błąd organizacyjny to działanie związane z organizacją placówki wykonującej działalność leczniczą. Chodzi tu o sytuacje posiadania złego sprzętu, bądź jego braku czy złego obsadzenia stanowisk. Za taki błąd najczęściej odpowiadają osoby zarządzające placówką, a nie personel medyczny, czyli lekarze, pielęgniarki czy położne. Błąd informacyjny jest to działanie wynikające z nieprzekazania informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lekarz ma obowiązek przekazać informacje pacjentowi o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniach. Z kolei błąd rokowania jest wynikiem postawienia złej prognozy odnośnie stanu zdrowia pacjenta, co może skutkować zastosowaniem złego rodzaju leczenia.

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Popełnienie błędu medycznego daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Co ważne, błąd medyczny może zostać popełniony zarówno przez lekarza, jak i inny personel służby zdrowia np. pielęgniarkę, położną czy operatora sprzętu medycznego. Odpowiedzialnym za błąd medyczny może być również cały podmiot leczniczy, bez wskazywania konkretnego członka personelu medycznego. Wszystkie błędy medyczne mogą zostać rozpatrzone przez sąd. Należy wiedzieć, że nie ma znaczenia czy świadczenie zdrowotne, z którego wynika błąd medyczny było realizowane w ramach NFZ czy prywatnie. Walka o sprawiedliwość może odbywać się na drodze cywilnej i karnej. Najlepiej skontaktować się z doświadczony prawnikiem zajmującym się prawem medycznym i błędami medycznymi. Postępowanie w sądzie pozwoli na zweryfikowanie działań podmiotów leczniczych w ramach systemu ochrony zdrowia. Oceni czy doszło do błędu medycznego oraz, czy wpłynął on negatywnie na zdrowie pacjenta, co jest warunkiem otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeżeli sąd to potwierdzi, pacjent może żądać wyrównania krzywdy czy pokrycia straty majątkowej.

Skontaktuj się ze mną!