Błąd medyczny

Pobyt w szpitalu czy korzystanie z pomocy systemu ochrony zdrowia może wiązać się z zaniedbaniami, czy innymi problemami, które mogą negatywnie odbijać się na zdrowiu. W kontekście takich sytuacji często mówi się o błędzie medycznym. Jest to działanie, które prowadzi do szkody dla zdrowia czy życia pacjenta. Wiele osób używa również zamiennie sformułowania błąd lekarski. Należy wiedzieć, że nie są to pojęcia tożsame. Czym dokładnie jest błąd medyczny oraz kiedy może należeć się odszkodowanie lub zadośćuczynienie? O tym będzie nasz artykuł.

Błąd medyczny – definicja i rodzaje

Błąd medyczny to szerokie zagadnienie, które nie ma jednoznacznej definicji. Według orzecznictwa sądowego jest to jednak działanie czy zaniechanie lekarza niezgodne z wiedzą medyczną, które prowadzi do wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta lub do zagrożenia jego życia. Jak wiadomo, zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinien on wykonywać swój zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej, starannie, a także przy użyciu dostępnych środków zapobiegania, metod leczenia i rozpoznawania chorób. Wszystkie czynności powinny być wykonywane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Błąd medyczny występuje wtedy, kiedy łącznie powstaną trzy przesłanki odpowiedzialności cywilnej, czyli wina, szkoda oraz związek przyczynowo-skutkowy. Warto wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów błędów medycznych jak: błąd diagnostyczny, organizacyjny, terapeutyczny, rokowania, informacyjny oraz techniczny.

Błąd diagnostyczny i terapeutyczny – czym jest?

Błąd diagnostyczny to nic innego jak błąd w diagnozie lekarskiej. Chodzi o sytuację, w której lekarz stwierdzi inną chorobę niż ta, na którą pacjent choruje w rzeczywistości lub w ogóle nie wykryje choroby. Doprowadzi to do negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta. Należy wiedzieć, że brak negatywnych skutków to również brak błędu medycznego. Z kolei błąd terapeutyczny to zaniechanie wynikające z błędnej diagnozy. Prawidłowe leczenie przy złej diagnozie jest wręcz niemożliwe, dlatego prowadzi do powstania błędu terapeutycznego. Każdy lekarz, przystępując do leczenia pacjenta, powinien zadbać o postawienie własnej diagnozy. Tylko wtedy możliwe będzie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Inne rodzaje błędów medycznych

Wśród innych rodzajów błędów medycznych wyróżnia się błąd techniczny. To postępowanie związane z zaniechaniem reguł ostrożności. Wśród przykładów takiego postępowania można podać pozostawienie gazy w ciele pacjenta podczas operacji, a także użycie nieodpowiedniej aparatury. Z kolei błąd organizacyjny to działanie związane z organizacją placówki wykonującej działalność leczniczą. Chodzi tu o sytuacje posiadania złego sprzętu, bądź jego braku czy złego obsadzenia stanowisk. Za taki błąd najczęściej odpowiadają osoby zarządzające placówką, a nie personel medyczny, czyli lekarze, pielęgniarki czy położne. Błąd informacyjny jest to działanie wynikające z nieprzekazania informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lekarz ma obowiązek przekazać informacje pacjentowi o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniach. Z kolei błąd rokowania jest wynikiem postawienia złej prognozy odnośnie stanu zdrowia pacjenta, co może skutkować zastosowaniem złego rodzaju leczenia.

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Popełnienie błędu medycznego daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Co ważne, błąd medyczny może zostać popełniony zarówno przez lekarza, jak i inny personel służby zdrowia np. pielęgniarkę, położną czy operatora sprzętu medycznego. Odpowiedzialnym za błąd medyczny może być również cały podmiot leczniczy, bez wskazywania konkretnego członka personelu medycznego. Wszystkie błędy medyczne mogą zostać rozpatrzone przez sąd. Należy wiedzieć, że nie ma znaczenia czy świadczenie zdrowotne, z którego wynika błąd medyczny było realizowane w ramach NFZ czy prywatnie. Walka o sprawiedliwość może odbywać się na drodze cywilnej i karnej. Najlepiej skontaktować się z doświadczony prawnikiem zajmującym się prawem medycznym i błędami medycznymi. Postępowanie w sądzie pozwoli na zweryfikowanie działań podmiotów leczniczych w ramach systemu ochrony zdrowia. Oceni czy doszło do błędu medycznego oraz, czy wpłynął on negatywnie na zdrowie pacjenta, co jest warunkiem otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeżeli sąd to potwierdzi, pacjent może żądać wyrównania krzywdy czy pokrycia straty majątkowej.

Rola prawnika w procesie dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny

Rola prawnika w procesie dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny jest niezwykle istotna. Jego wiedza, doświadczenie oraz umiejętności są kluczowe dla skutecznego prowadzenia sprawy. Prawnik pomaga poszkodowanemu pacjentowi lub lekarzowi, a swojemu klientowi, w zrozumieniu aspektów prawnych związanych z błędem medycznym, a także w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz zebraniu dowodów. Od samego początku współpracy prawnik analizuje sprawę pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym. W oparciu o zgromadzone informacje, opracowuje strategię postępowania oraz rekomenduje pacjentowi, jakie działania powinien podjąć w celu uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia. W trakcie postępowania sądowego prawnik reprezentuje pacjenta lub lekarza przed sądem, prezentuje zebrane dowody oraz formułuje argumenty mające na celu wykazanie istnienie lub nie odpowiedzialności lekarza lub podmiotu leczniczego. Jego rola polega także na negocjowaniu z drugą stroną, aby osiągnąć korzystne rozwiązanie dla pacjenta, np. w formie ugody.

Jak przygotować się do procesu sądowego w sprawie o błąd medyczny

Przygotowanie się do procesu sądowego w sprawie o błąd medyczny wymaga starannego planowania i podejścia. W pierwszej kolejności warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach o błędy medyczne. Prawnik pomoże zrozumieć aspekty prawne, oceni szanse powodzenia sprawy i doradzi, jakie kroki należy podjąć. Kolejnym etapem jest zgromadzenie wszystkich dokumentów związanych z leczeniem, takich jak karty informacyjne, wyniki badań, recepty oraz wszelkie inne dokumenty medyczne. Niezbędne będzie również sporządzenie szczegółowej chronologii zdarzeń przed, w trakcie i po incydencie związanym z błędem medycznym, co może pomóc w zrozumieniu, jak doszło do zdarzenia i jakie były jego konsekwencje. Warto zebrać dowody, takie jak zeznania świadków, opinie biegłych lekarzy czy inne dowody potwierdzające, że doszło do błędu medycznego. Prawnik może pomóc w przygotowaniu do przesłuchań, radząc jak odpowiedzieć na pytania i zachowywać się w trakcie procesu. Psychologiczne przygotowanie do procesu jest również istotne, ponieważ proces sądowy w sprawie o błąd medyczny może być emocjonalnie trudny. Warto przygotować się na to, że będziemy musieli opowiadać o swoim doświadczeniu, a także na ewentualne konfrontacje z drugą stroną.

Ochrona praw pacjenta w przypadku błędu medycznego

Ochrona praw pacjenta w przypadku błędu medycznego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości i odpowiedniej rekompensaty dla poszkodowanych. Prawa pacjenta, określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, obejmują prawo do informacji o stanie zdrowia, leczeniu, rokowaniach oraz prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu na leczenie. W przypadku wystąpienia błędu medycznego, pacjent ma prawo dochodzić roszczeń związanych z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem. Wsparcie prawnika specjalizującego się w prawie medycznym jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, jakie kroki należy podjąć oraz jak zgromadzić niezbędne dowody.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z Nami!