Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna – na czym polega oraz jakie warunki trzeba spełnić?

Wspólne posiadanie dzieci przez małżonków, którzy planują rozwód, oznacza konieczność podziału opieki nad dziećmi. Polskie prawo przewiduje orzeczenie opieki naprzemiennej, w sytuacji, gdy oboje rodzice posiadają pełną władzę rodzicielską i wyrażą na to zgodę. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Jak wygląda opieka naprzemienna oraz jakie warunki trzeba spełnić? O tym będzie nasz artykuł.

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna to piecza sprawowana nad dzieckiem zgodnie z określonym harmonogramem, który zakłada, że po rozwodzie dziecko będzie przebywać na przemian u każdego z rodziców w równych bądź zbliżonych do siebie okresach np. dwa tygodnie u jednego, dwa tygodnie u drugiego. Warunkiem jest jednak, aby rodzice posiadali pełną władzę rodzicielską oraz deklarowali, że zamierzają wspólnie wychować dziecko. Sąd orzekając takie rozwiązanie, musi kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, dlatego nawet w sytuacji przedstawienia wspólnego wniosku przez obie strony, sąd nie musi przychylić się do prośby rodziców. Co ważne może wprowadzić także własny harmonogram sprawowania opieki naprzemiennej.

Opieka naprzemienna a władza rodzicielska

Jednym z istotnych warunków orzeczenia przez sąd opieki naprzemiennej jest posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej. Wychowywanie dziecka i opieka nad nim to konieczność wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem z poszanowaniem jego praw i godności. Takie wspólne wychowywanie dziecka, choć mało popularne w Polsce może zapewnić dziecku dużo lepszy kontakt z rodzicami oraz pozwoli uczestniczyć w procesie wychowawczym każdemu z nich. Warto wiedzieć, że sąd podejmując decyzje o opiece naprzemiennej musi kierować się dobrem dziecka, a rodzice muszą wspólnie wykonywać władzę rodzicielską. Dodatkowo każdy z rodziców musi ponosić jednakowe koszty na utrzymanie dziecka, zdarza się jednak, że mimo opieki naprzemiennej konieczne jest orzeczenie alimentów, a wszystko przez konieczność zapewnienia odpowiedniego i stałego poziomu życia, jednakowego u obojga rodziców.

Konflikt rodziców a opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna to system sprawowania pieczy nad dzieckiem, który powinien zakładać wspólne działanie rodziców na rzecz dobra dziecka. Zdarza się jednak, że konflikt między rodzicami przyjmuje takie rozmiary, że trudno mówić o zgodności w wychowaniu dziecka. Jednym z najważniejszych warunków do orzeczenia opieki naprzemiennej jest brak konfliktów między rodzicami. Konieczna jest tu poprawna i bezkonfliktowa relacja oraz możliwość stawiania potrzeb i komfortu dziecka na pierwszym miejscu. Nie może być sytuacji, w której rodzice podczas spotkania nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie kontrolują swoich emocji i popadają ze sobą w przykre wymiany zdań. Konieczna jest dobra komunikacja w obecności dziecka. Co ważne, wiele sądów wskazuje na dobrą organizację planu dnia i funkcjonowania. Rodzice muszą wspólnie ułożyć plan, który pozwoli na sprawne wprowadzenie ewentualnych modyfikacji, dowożenie dziecka do szkoły i monitoring postępów w nauce i rozwoju.

Sytuacja finansowa rodziny

Warto wiedzieć, że sąd wprowadzając opiekę naprzemienną ma obowiązek wziąć pod uwagę sytuację finansową rodziny, a także możliwości, jeśli chodzi np. o dowożenie dziecka do szkoły. Pomocna może tu być niewielka odległość między domami rodziców oraz szkołą. Co ważne, sąd może określić, że rodzice mają obowiązek ponosić koszty utrzymania dziecka w wysokości równej. Nie chodzi tu jedynie o zwykłe koszty, ale również wszelkie inne wydatki związane z opłaceniem zajęć dodatkowych, zabiegów leczniczych, wycieczek szkolnych, wakacji i wielu innych. Może zdarzyć się jednak sytuacja, w której sąd rozstrzygnie od jednej ze stron na rzecz dzieci alimenty w określonej kwocie, w sytuacji, kiedy poziom życia dziecka u jednego z rodziców mogły odbiegać od poziomu życia u pierwszego z nich bądź jeden z rodziców musi ponosić wyższe koszty np. na opłatę zajęć dodatkowych, na które dzieci zostały skierowane przez oboje rodziców.

Opieka naprzemienna a system sądowniczy w Polsce

W polskim systemie sądowniczym opieka naprzemienna jest uważana za jedno z możliwych rozwiązań, mających na celu zapewnienie dobra dziecka po rozwiązaniu małżeństwa rodziców. Podstawy prawne opieki naprzemiennej znajdują się w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, przede wszystkim w art. 109 § 2, który stanowi, że sąd może orzec opiekę naprzemienną, jeżeli będzie to służyć dobru dziecka. W praktyce oznacza to, że sąd ma szeroką swobodę przy orzeczeniu opieki naprzemiennej, ale musi mieć na uwadze interes dziecka jako najważniejszy kryterium. W Polsce, opieka naprzemienna może być orzeczona zarówno w postępowaniu rozwodowym, jak i w postępowaniu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku przez jednego lub oboje rodziców. Wniosek taki powinien zawierać informacje na temat planowanej organizacji opieki naprzemiennej, takie jak harmonogram, sposób podejmowania decyzji dotyczących dziecka czy podział kosztów utrzymania dziecka. W trakcie postępowania sądowego, sąd przeprowadza analizę sytuacji rodziny, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak zdolność rodziców do współpracy, dobro dziecka, sytuację materialną rodziców oraz możliwość zapewnienia stabilnego środowiska dla dziecka. Sąd może również zasięgnąć opinii biegłego, aby ocenić, czy opieka naprzemienna jest odpowiednim rozwiązaniem dla konkretnej rodziny.

Rola adwokata w kontekście opieki naprzemiennej

Adwokat odgrywa kluczową rolę w procesie ubiegania się o opiekę naprzemienną. Jego zadaniem jest wsparcie klienta na każdym etapie postępowania, począwszy od analizy sytuacji i doradztwa co do zasadności takiego rozwiązania, aż po przygotowanie wniosku oraz reprezentację przed sądem. Adwokat może pomóc w opracowaniu harmonogramu opieki naprzemiennej, negocjacjach z drugą stroną oraz wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości prawnych. Poprzez swoją wiedzę i doświadczenie, prawnik może przyczynić się do osiągnięcia rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla klienta i jego dziecka.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z Nami!