Prawo medyczne Szczecin – Prawa pacjentów i lekarzy

Jedną z wiodących specjalizacji kancelarii jest szeroko rozumiane prawo medyczne. Jako Kancelaria Adwokacka należymy do nielicznego grona specjalistów zajmujących się prawem medycznym, których wiedza i kompetencje w tej dziedzinie potwierdza dyplom uczelni wyższej. Oprócz posiadanego doświadczenia w obsłudze podmiotów leczniczych, indywidulanych lekarzy oraz prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego, mogę pochwalić się zdobytym wykształceniem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Moja praca adwokata jako specjalisty z prawa medycznego była wielokrotnie doceniana przez organizacje związane z szerokorozumianym środowiskiem medycznym. W dotychczasowej karierze miałem przyjemność występowania w charakterze eksperta na wielu konferencjach i kongresach medycznych oraz prowadzenia szkoleń adresowanych do lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz studentów medycyny. Jestem autorem wielu artykułów publikowanych w prasie i mediach branżowych. Od kilku lat ściśle współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz wydawcą miesięcznika i właścicielem portalu Medycyna Praktyczna (mp.pl).

Obsługa prawna podmiotów leczniczych, lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych

W swojej codziennej praktyce zapewniamy profesjonalną pomoc prawną podmiotom leczniczym, indywidualnym gabinetom lekarskich (w także gabinetom medycyny estetycznej), a także przedstawicielom pozostałych zawodów medycznych (pielęgniarek, ratowników medycznych etc.). W ramach specjalizacji z prawa medycznego zapewniamy stałe, a także doraźne wsparcie prawne, w zależności od zapotrzebowania klienta oraz problemu z jakim się do nas zgłasza. Tym samym zapewniamy pomoc m.in. w zakresie zakładania podmiotów leczniczych, odwołań od decyzji NFZ i Sanepidu, przygotowania wzorów dokumentacji medycznej, w tym formularzy zgody na zabieg, opracowania procedur zmniejszających ryzyko niezasadnych roszczeń pacjentów, opiniowania umów, szkolenia personelu medycznego, a także uczestniczenia w mediacjach, rozmowach ugodowych oraz sporach z pacjentami. Reprezentujemy medyków i podmioty lecznicze przed sądami powszechnymi, sądami dyscyplinarnymi oraz organami administracji publicznej.

W ramach tej specjalizacji oferujemy w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego: praw pacjenta, praw i obowiązków lekarzy, odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne i sposobu dochodzenia roszczeń z tym związanych, a także obrony przed roszczeniami pacjentów;
 • reprezentowanie przed sądem lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych w sprawach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • reprezentowanie lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • przygotowanie wzorów dokumentacji medycznej, w tym formularzy zgody na zabieg, klauzul informacyjnych oraz dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
 • szkolenie lekarzy, lekarzy dentystów oraz pozostałych przedstawicieli zawodów medycznych, a także opracowywanie procedur postępowania w ramach prowadzonej praktyki, gabinetu i podmiotu leczniczego;
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów leczniczych;
 • obronę lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach karnych związanych z tzw. błędami medycznymi – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu;
 • obronę lekarzy i lekarzy dentystów przed okręgowymi sądami lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim;
 • reprezentowanie przed sądem pacjentów w sprawach związanych z roszczeniami o prawa pacjenta, w tym m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • reprezentowanie pacjentów na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi.

Pomoc pacjentom

Prawo medyczne to nie tylko podmioty lecznicze, ale również pacjenci, którym ustawodawca przyznał szereg szczególnych praw. Polski model stosunków pacjent – lekarz już dawno odszedł od modelu paternalistycznego, w którym to lekarz decyduje co jest dobre dla pacjenta. Aktualnie obowiązujący model komunikacji to model partnerki, w którym lekarz ma obowiązek nie tylko uszanować autonomię pacjenta, ale również uprawnienie to realizować. Podstawowymi prawami pacjenta są prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, prawo do wyrażenia świadomej i poinformowanej zgody na leczenie, wybór podmiotu udzielającego świadczeń zdrowych oraz wybór metody leczenia, a także prawo do informacji, czy prawo do tajemnicy medycznej. Nierzadko zdarza się, że z różnych powodów dochodzi do naruszenia praw pacjenta. Wówczas pacjenci uprawnieni są do dochodzenia ochrony swoich praw na drodze postępowania sądowego, administracyjnego, czy dyscyplinarnego.

Nasza Kancelaria Adwokacka skupia swoje działania w zakresie prawa medycznego głównie na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedstawicieli ochrony zdrowia, jednak zdarzają się sytuacje, w których również podejmujemy się reprezentowania pacjentów w skomplikowanych sprawach o błąd medyczny, czy inne naruszenie ich praw. W swojej dotychczasowej działalności prowadziliśmy m.in. sprawy o nieprawidłowo wykonane zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, ginekologii, położnictwa, narażenia pacjenta na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, spowodowanie śmierci pacjenta, czy tzw. zakażenie szpitalne.

Prawo medyczne stanowi niezwykle szeroką dziedzinę prawa, która stale i dynamicznie się zmienia. Charakterystyczne dla tej specjalizacji jest mieszanie się wszystkich głównych dziedzin prawnych – prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego – które uzupełniają przepisy ustaw stricte dotyczących ochrony zdrowia i praw pacjentów. Mając na uwadze obowiązki i prawa pacjenta, lekarzy, personelu medycznego czy statusy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zapewniamy kompleksowe usługi. Oferta w tym zakresie skierowana jest do lekarzy, lekarzy dentystów, podmiotów medycznych. Kancelaria świadczy swoje usługi również pacjentom oraz przedstawicielom innym zawodów medycznych (pielęgniarki, położne, rehabilitanci, ratownicy medyczni). Reprezentujemy klientów w procesie mediacji, postępowaniu administracyjnym, karnym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, do których powstania przyczyniły się błędy medyczne.

Pomoc dla lekarzy i podmiotów leczniczych w całej Polsce

Na rynku usług prawnych jest stosunkowo niewielu specjalistów z zakresu prawa medycznego, albowiem jest to dość wąska i charakterystyczna dziedzina prawa. Znaczna część kancelarii prawnych, w ofercie których możemy znaleźć powiązanie z prawem medycznym, swoje działa skupia wyłącznie na reprezentowaniu pacjentów w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne. Znacznie mniej jest natomiast kancelarii, które posiadałyby wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresie obsługi podmiotów leczniczych, czy obrony lekarzy w sporach z pacjentami, a tym bardziej obrony w sprawach karnych. Lekarze, lekarze dentyści oraz pozostali przedstawiciele ochrony zdrowia – jak żadna inna grupa zawodowa wyjątkowo rozumieją potrzebę korzystania z pomocy specjalisty w danej dziedzinie – jak jest to na wzór specjalizacji lekarskich.

Mając na uwadze potrzeby rynku nasze usługi prawne w zakresie prawa medycznego adresujemy do lekarzy, lekarzy dentystów, a także przedstawicieli podmiotów leczniczych w całej Polsce. Rozwój technologii komunikacji pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie również na odległość. Dzięki temu nasi klienci nie musza ograniczać się wyłącznie od kancelarii działających w ich rejonie – tym bardziej, jeżeli nie mają tam dostępu do kancelarii wyspecjalizowanych w szeroko rozumianym prawie medycznym. Klienci z różnych regionów Polski poszukujący kancelarii wyspecjalizowanej w prawie medycznym trafią do nas najczęściej z polecenia lub dostrzegając naszą działalność na kongresach, konferencjach, szkoleniach, mediach branżowych, czy dowiadując się o prowadzonych przez nas głośnych sprawach.

Sprawy o błąd medyczny

Jako tzw. kancelaria medyczna posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi, wynikającymi z nieprawidłowej diagnozy, nieprawidłowego lub opóźnionego leczenia, a także z naruszeniami innych praw pacjentów – np. prawa do informacji, prawa do wyrażenia zgody lub wyboru metody leczenia. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej występowałem w sprawach o błąd medyczny przed sądami cywilny, sądami karnymi, w postępowaniu dyscyplinarnym, a także przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w pozasądowym rozwiązywaniu sporów miedzy pacjentami a lekarzami, uczestnicząc w rozmowach ugodowych, a także opracowując treści ugód.

Skontaktuj się z Nami!