Odszkodowania i zobowiązania umowne

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń w Szczecinie

Kancelaria adwokacka Michała Gajdy świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym naciskiem na odszkodowania, zobowiązania umowne oraz z tytułu czynów niedozwolonych (odszkodowania i zadośćuczynienia) w Szczecinie oraz na terenie całego kraju. Usługi prawne w tym zakresie oferowane są zarówno podmiotom profesjonalnym – przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym.


Na czym polega dochodzenie odszkodowań?

Odszkodowania, w odzyskiwaniu których pomaga nasz doświadczony prawnik, mają za zadanie zrekompensować szkodę w majątku klienta. Szkoda może mieć różne źródła – może wynikać np. z czynu niedozwolonego, czyli z działania sprzecznego z prawem, bądź może mieć też źródło w umowie i następować w wyniku niewykonania lub błędnego wykonania umowy. Podobną rolę mają zadośćuczynienia, ale w przypadku krzywdy, czyli szkody na osobie (np. gdy ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku komunikacyjnego).

Dochodzenie odszkodowań i roszczeń w Szczecinie – zakres usługKancelaria Adwokata Michała Gajdy w szczególności oferuje

  • porady prawne w zakresie prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań umownych oraz z tytułu czynów niedozwolonych;
  • analizę sporządzanie umów, w tym również w zakresie wyboru sposobu zabezpieczenia ich wykonania (m.in. zadatek, kara umowna, hipoteka, poręczenie,  weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie);
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (np. z tytułu umów o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, sprzedaży);
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych (odszkodowania komunikacyjne, zadośćuczynienia za spowodowanie uszkodzenia ciała lub śmierci, zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych);
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych.

Jak przebiega dochodzenie odszkodowań w Szczecinie?


Ubieganie się o odszkodowanie nie zawsze wymaga zgłoszenia sprawy do sądu. W pierwszej kolejności roszczenie kierowane jest do podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę świadczenia np. firmy ubezpieczeniowej. Roszczenie musi być jasno sformułowane oraz poparte wiarygodnymi dowodami. Może to być np. dokumentacja medyczna czy rachunki za leczenie. Towarzystwo zapoznaje się z przedstawionymi argumentami i na ich podstawie szacuje wysokość odszkodowania. Następnie wydaje stosowną decyzję. Poszkodowany nie musi się z nią zgadzać, a w sytuacji, gdy odwołanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprawa zostaje skierowana na drogę sądową.

W naszej Kancelarii mogą Państwo skontaktować się z wykwalifikowanym prawnikiem, który poprowadzi Państwa sprawę dotyczącą zobowiązania umownego lub odszkodowania i będzie Państwa reprezentował przed sądem. Każdy nasz adwokat jest w stanie zająć się dochodzeniem roszczeń za szkodę niemajątkową oraz majątkową.

Jakie są różnice pomiędzy odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem?

Pomimo, że w języku potocznym zwykło się używać obu tych określeń zamiennie, mają one całkowicie odmienne charaktery. Ich wspólnym elementem jest kompensacyjny charakter oraz źródło jakim jest czyn niedozwolony. Oba te roszczenia mogą powstać w związku z jednym zdarzenie i możemy ich dochodzić w jednym postępowaniu.

Odszkodowanie ma na celu pokrycie powstałej szkody – rozumianej tutaj dosłownie, czyli tzw. „szkody majątkowej”. Będąc precyzyjnymi musimy zastrzec, że określenia „szkoda majątkowa” używamy tutaj w sensie potocznym, albowiem w ujęciu prawnym szkoda nie ma innego charakteru. W ramach odszkodowania możemy dochodzić równowartości tego co straciliśmy przez zdarzenie je wywołujące lub równowartości utraconych dochodów. Jako przykład może posłużyć sprawa o roszczenia wynikające z tzw. błędu medycznego – pacjent dochodzący odszkodowania w związku z tym zdarzeniem uprawniony jest żądać zwrotu kwot jakie przekazał na późniejsze leczenie, czy zwrotu kwoty stanowiącej równowartość dochodu utraconego na skutek braku możliwości wykonywania praca. W przypadku wypadku drogowego będzie to np. wartość uszkodzeń pojazdu, koszt jego holowania, czy wartość naprawy. Wysokość odszkodowania zawsze musi odpowiadać wysokości szkody i nie może być źródłem wzbogacenia poszkodowanego.

Zadośćuczynienie w przeciwieństwie do odszkodowania, a nie ma swojego źródła w stratach materialnych pokrzywdzonego. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że zadośćuczynienie odnosi się do szkody niemajątkowej lub na wzór znany z amerykańskich filmów, stwierdzić, że zadośćuczynienie to „odszkodowanie za straty moralne”. Z uwagi na fakt, że zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie krzywdy, ustalenie jego odpowiedniej wysokości wymaga od adwokata doświadczenia i dobrej znajomości dotychczasowej praktyki sądowej. Cierpienia w przeciwieństwie do wspomnianej „szkody majątkowej” nie można zmierzyć i naprawić na skutek poczynionych wydatków, dlatego w orzecznictwie podkreśla się, że zasądzona kwota zadośćuczynienia ma na celu zmniejszyć doznanej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia powinna być zawsze ustalona indywidualnie, albowiem każdy z nas odczuwa cierpienie w różnym stopniu.

Adwokaci współpracujący z naszą kancelarią posiadają doświadczenie w różnych sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, od najczęstszych wynikających z czynów niedozwolonych po skomplikowane procesy medyczne. W dotychczasowej praktyce prowadziliśmy również wiele spraw o naruszenie dóbr osobistych – tj. dobrego imienia, wizerunku, więzi rodzinnych.

Adwokaci od odszkodowań w Szczecinie

Doświadczeni adwokaci z naszej Kancelarii w profesjonalny i rzetelny sposób zajmują się sprawą każdego odszkodowania. Jednak z jej usług mogą skorzystać klienci z całej Polski poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Swoją sprawę można także zgłosić, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej kancelarii. Zajmujemy się nawet najbardziej skomplikowanymi sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań.

Sprawdź również:


Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z Nami!