Sprawy karne Szczecin

Sprawy karne charakteryzują się dużą dynamiką, w szczególności w początkowym etapie postępowania karnego. Tym samym obrona w sprawach karnych wymaga aby adwokat obrońca podjął natychmiastowe działania mające na celu niezwłoczną pomoc osobie zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej. Jako Kancelaria Adwokacka zajmująca się obroną w sprawach karnych, mamy świadomość jak ważne są pierwsze czynności obrończe podejmowane zaraz po zatrzymaniu i mające na celu uniknięcie środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie.

Z doświadczenia naszych adwokatów wynika, że większość spraw karnych jest zaskoczeniem dla naszych klientów lub ich bliskich. Dowiadują się o prowadzonym przeciwko nim postępowaniu karnym w momencie zatrzymania przez Policję, CBŚ, ABW, CBA lub inne organy ścigania. Jako Kancelaria Karna wielokrotnie dostajemy zlecenia podjęcia obrony podejrzanego lub obrony oskarżonego od ich bliskich. Wówczas adwokat musi ustalić jaki organ dokonał zatrzymania podejrzanego oraz do dyspozycji jakiej jednostki prokuratury został on przekazany. Następnym ważnym zadaniem obrońcy jest nawiązanie kontaktu z podejrzanym oraz uzyskanie informacji o jakie przestępstwo jest on podejrzany. W dalszej kolejności adwokat musi ustalić z klientem jaka będzie ich linia obrony oraz w miarę możliwości uzyskać wgląd w akta sprawy karnej. Warto tu zaznaczyć, że Prokurator może odmówić obrońcy lub podejrzanemu wglądu w materiał dowodowy, jeżeli przemawia za tym dobro śledztwa lub dochodzenia.

Postawienie podejrzanemu zarzutu wiąże się z jego przesłuchaniem. Stawiając zarzut prokurator odczytuje podejrzanemu jego treść, a także doręcza mu odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Podejrzany otrzymuje również pisemne pouczenie o przysługujących mu prawach i obowiązkach w postępowaniu karnym. Do najważniejszych praw podejrzanego należy prawo do składania wyjaśnień, prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do odmowy udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania. Fundamentalnym prawem podejrzanego jest również prawo do ustanowienia obrońcy lub obrońców (podejrzany może mieć trzech obrońców w sprawie). Obrońcą w sprawie karnej może być adwokat lub radca prawny.

Jeżeli Prokurator prowadzący postępowanie karne zdecyduje się na skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowanie, ma obowiązek udostępnienia adwokatowi i podejrzanemu akta sprawy karnej, chociażby w zakresie jaki ma stanowić podstawę aresztu.

W przypadku skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie, adwokat bierze również w nim udział, dlatego obrońca musi być zawiadomiony o posiedzeniu aresztowym. Zadaniem adwokata jest przekonanie sądu o braku potrzeby stosowania aresztu, ewentualnie zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych m.in. poręczenie majątkowe (tzw. kaucja), zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania kraju, czy dozór policji.

Rodzaj prowadzonych spraw karnych

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi obronę przy różnych rodzajach spraw karnych. Adwokat Michał Gajda posiada doświadczenie w obronie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw o charakterze typowo kryminalnym (jak zabójstwo, pobicie, rozbój, czy kradzież), jak również przestępstw narkotykowych (handel narkotykami, posiadanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu, produkcja narkotyków, czy przemyt narkotyków) i tzw. przestępstw gospodarczych (oszustwo, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela, wyłudzenia). Wstępujemy do sprawy niezależnie od jej etapu – bez znaczenia czy jest to dopiero wszczęta sprawa karna, czy znajduje się już na etapie postępowania apelacyjnego. Nasi adwokaci prowadzą również obronę na etapie postępowania wykonawczego (po wydaniu wyroku).