Kolejny sukces w sprawie o ochronę praw zwierząt

Jako kancelaria adwokacka od początku naszej działalności aktywnie angażujemy się w działalność pro bono i pomoc organizacjom non-profit, w tym głównie działającym w zakresie ochrony praw zwierząt. Zespół naszej kancelarii w ramach swoich możliwości angażuje się w przedsięwzięcia zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami. Dlatego wykorzystując swoje doświadczenie w sprawach karnych, adwokat Michał Gajda pomaga organizacjom występującym w sprawach w charakterze oskarżyciela posiłkowego przeciwko sprawcom przestępstw znęcania się nad zwierzętami.

Nasze dotychczasowe doświadczenia

W efekcie dotychczasowej działalności mieliśmy okazję kilkukrotnie angażować się w działania promujące prawa zwierząt i pomoc organizacjom non-profit, których statutowym celem jest ich ochrona. Za jeden z największych sukcesów w tym zakresie zasadnie należy uznać sprawę Patryka M. oskarżonego m.in. o znęcanie się nad kotem, a także zabicie kota oraz psa. Sprawę relacjonowały wszystkie największe media, ale to akurat nie ze względu na to mówimy o sukcesie. 

Jeden z najsurowszych wyroków

Sprawa Patryka M. zakończyła się uznaniem go za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzeniem kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności, w tym 2 lat za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Na skutek złożonej przez nas apelacji, Sąd Okręgowy w Szczecinie zmienił zaskarżony wyrok podnosząc karę wymierzoną za znęcanie się nad zwierzętami do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (w efekcie podwyższeniu uległa również kara łączna). Tak zmieniony wyrok stał się jednym z najsurowszych, jeżeli chodzi o kary za znęcania się nad zwierzętami. Niektóre media określiły go nawet mianem najsurowszego tego typu wyroku w historii – oczywiście przy uwzględnieniu kary łącznej.

Zmiana wyroku po uniewinnieniu

W ostatnich dniach z sukcesem zakończyliśmy kolejną sprawę dotyczącą znęcania się nad zwierzęciem, w której również reprezentowaliśmy organizację non-profit działającą w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Stopień skomplikowania sprawy potęgował fakt, że reprezentowana przez nas organizacja zgłosiła się do naszej kancelarii bardzo późno, bo dopiero po wydaniu przez Sąd I instancji wyroku uniewinniającego! Etap na jakim wstąpiliśmy do sprawy znacznie ograniczał nam pole działania, a tym samym szanse na zakończenie jej po myśli reprezentowanej przez nas strony. Tym bardziej, że jak zostało wskazane powyżej – w pierwszej instancji oskarżona została uniewinniona.

I tutaj słów kilka o postępowaniu odwoławczym w procesie karnym. Po pierwsze co do zasady  w toku postępowania apelacyjnego nie mogą być przeprowadzane nowe dowody, a także powoływane nowe fakty, jeżeli strona mogła je powołać już w toku postępowania przed sądem I instancji.  Po drugie, postępowanie apelacyjne w procesie karnym, najogólniej rzecz ujmując – nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy, lecz kontroli przeprowadzonego wcześniej postępowania sądowego. To właśnie te przesłanki czyniły przyjętą przez nas sprawę dodatkowo skomplikowaną. Również jako skarżący byliśmy ograniczeni czasem do zapoznania się z całą sprawą i dokonania jej analizy, ponieważ na złożenie apelacji przepisy przewidują termin 14 dni od daty doręczenia stronie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Jednak i takie wyzwania nie są dla nas straszne. Po przeprowadzeniu skrupulatnej analizy akt sprawy doszliśmy do wniosku, że złożenie apelacji w tej sprawie nie tylko jest zasadne, ale wręcz konieczne. W naszej ocenie w toku postępowania doszło do naruszenia tak prawa procesowego (przepisów postępowania) jak i przepisów prawa materialnego. Nasze uwagi znalazły odzwierciedlenie w zarzutach apelacji i jej uzasadnieniu.

Złożona przez nas apelacja okazała się zasadna i skutkowała zmianą wyroku. Pomimo wcześniejszego uniewinnienia, Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 15 listopada 2021 r., zmienił zaskarżony wyrok i uznał, że działanie oskarżonej wypełniło znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Sąd w całości przychylił się do prezentowanej przez oskarżycieli wersji przebiegu zdarzenia oraz jej kwalifikacji prawnej. Mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, w tym zachowanie oskarżonej po samym zdarzeniu, sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania, wymierzając rok próby oraz zasądzając na rzecz reprezentowanej przez nas fundacji świadczenie pieniężne.  

O ile warunkowe umorzenie postępowania może nie być dla wszystkich miłośników zwierząt satysfakcjonujące, o tyle należy mieć na uwadze, że wyrok ten sam w sobie jest dolegliwością dla sprawcy. Po pierwsze wyrok warunkowo umarzający postępowanie stwierdza sprawstwo i winę sprawcy. W związku z tym nie ma wątpliwości, że oskarżona dopuścił się zarzucanego jej czynu. Po drugie, jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo lub w inny sposób naruszy porządek prawny, sąd może podjąć postępowanie na nowo i w efekcie ukarać sprawcę.

Dla nas najważniejsze jest jednak zadowolenie klienta, który od początku miał świadomość, że sprawa nie będzie łatwa.

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!