Jak założyć sp. z o.o. ?

Jak założyć spółkę z o.o.?

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Gajdy świadczy swoim klientom pomoc prawną w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawa handlowego w Szczecinie oraz na terenie całej Polski. W niniejszym artykule chciałbym Państwu przybliżyć jak wygląda proces tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (popularna sp. z o.o.) jest spółką kapitałową, której powstanie i funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Jako osoba prawna ma zdolność prawną (może być podmiotem praw i obowiązków – np. pozywać lub być pozwana) oraz zdolność do czynności prawnych (zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych – np. samodzielnie zawierać umowy). Innymi słowy – po powstaniu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym podmiotem z własnym majątkiem oraz własnymi prawami i zobowiązaniami. Nawiązując stosunek prawny jego stroną jest spółka, a nie jej wspólnicy, czy członkowie zarządu.

Jak zawiązać spółkę?

Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób fizycznych, a także inna osoba prawna (np. inna spółka) lub tzw. ułomna osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych). Aktem powołującym do życia sp. z o.o. jest umowa spółki, która winna być zawarta w formie aktu notarialnego. W umowie wspólnicy (lub jeden wspólnik w przypadku jednoosobowej spółki z o. o.) określają m.in. firmę spółki (nazwę), jej siedzibę, czas na jaki została utworzona, wysokość udziałów, przedmiot działalności według PKD, organy spółki oraz sposób reprezentacji. Sp. z o.o. musi posiadać swój własny majątek, czyli kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 5.000 zł. Umowa musi określać również wysokość udziałów poszczególnych wspólników ze wskazaniem czy są one równe.

Rejestracja spółki

Do utworzenia sp. z o.o.  konieczna jest jej rejestracja – czyli zgłoszenie i zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenia dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. W postępowaniu rejestrowym wnioski składa się na urzędowych formularzach. Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nosi oznaczenie KRS W3. Do wniosku należy załączyć umowę spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, akt powołania zarządu (jeżeli nie wynika z umowy spółki), listę wspólników, dane członków zarządu wraz z ich oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji, oświadczenie o pokryciu kapitału oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Ponadto do wniosku o rejestrację spółki załącza się co najmniej wypełnione formularze KRS WE, KRS WK oraz KRS WM. Od 1 czerwca 2017 r.  wprowadzony został obowiązek złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia czy jest cudzoziemcem. Po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka uzyskuje osobowość prawną. Co istotne, nie ma potrzeby samodzielnego rejestrowania spółki w rejestrze REGON oraz NIP – te czynności dokona za nas sąd rejestrowy. Postępowanie rejestrowe w przypadku prawidłowo złożonego wniosku powinno trwać do 7 dni.

Podsumowanie

Przy rejestracji czy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy każdej innej spółki prawa handlowego pamiętać należy, że proces ten jest wysoko sformalizowany. Do zwrócenia nam rzez sąd wniosku wystarczy, że wnioskodawca nie przekreśli jednej z niewypełnionych rubryk formularza. Oczywiście w przypadku zwrotu wniosku, wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia stwierdzonych braków, jednakże wiąże się to z wydłużeniem czasu potrzebnego do rejestracji. Dlatego w procesie zakładania spółki warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Adwokat Michał Gajda

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Adwokat Szczecin

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!