Jak pozwać bank o franki?

Jak pozwać bank o franki?

Coraz więcej z kredytobiorców zamiast czekać bezczynnie na realizację przedwyborczych obietnic uchwalenia przepisów prawnych regulujących kwestie kontrowersyjnych umów frankowych, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. W tym celu zgłaszacie się Państwo do profesjonalistów – adwokatów. W niniejszym wpisie przedstawię jak wygląda współpraca z naszą Kancelarią Adwokacką w zakresie tzw. umów frankowych.

Analiza prawna umowy

Pierwszym krokiem podejmowanym przez naszą Kancelarię Adwokacką jest prawna analiza umowy kredytowej. Analizy umowy dokonuje adwokat, który bada, czy w treści umowy zawartej przez naszego klienta występują niedozwolone postanowienia umowne, czyli tzw. klauzule abuzywne, a także jakich praw i obowiązków one dotyczą. Najistotniejsze z punktu widzenia interesu kredytobiorcy jest ustalenie, czy znamion abuzywności nie nosi zapis regulujący sposób indeksacji kwoty udzielonego kredytu, a dokładniej rzecz ujmując, sposób ustalania kursu, według którego kwota kredytu oraz poszczególnych rat jest przeliczana na walutę obcą lub z waluty obcej na złotówki. Analiza prawna umowy jest dokonywana przez naszą Kancelarię Adwokacką zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego. Gdy w wyniku analizy umowy okaże się, że w jej treści znajdują się klauzule abuzywne dotyczące wyżej opisanych kwestii, nasza Kancelaria Adwokacka przechodzi do następnego etapu – czyli analizy finansowej. Do dokonania prawnej analizy umowy kredytowej konieczne jest dostarczenie adwokatowi umowy kredytowej wraz z regulaminami i zawartymi dotychczas aneksami.

 Analiza finansowa umowy

W przypadku, gdy umowa dostarczona przez naszego klienta – kredytobiorcę, zawiera w swojej treści niedozwolone postanowienia umowne, pozwalające bankowi na ustalanie kursu waluty obcej w sposób dowolny, konieczne jest ustalenie skutków finansowych takiej indeksacji. Innymi słowy, konieczne jest wyliczenie, jaką kwotę klient kancelarii nadpłacił wskutek nieprawidłowego przeliczenia kwoty kredytu oraz poszczególnych rat. Ustalona kwota jest przedmiotem ewentualnego powództwa przeciwko bankowi. Przypomnieć bowiem należy, że przedmiotem postępowania przeciwko bankowi nie jest de facto unieważnienie umowy, czy jej poszczególnych zapisów, tylko zasądzenie kwoty nadpłaty powstałej w efekcie nieprawidłowej indeksacji. Istotnym skutkiem oczywiście jest uznanie tych zapisów za niedozwolone postanowienia umowne i ich wyeliminowanie z umowy naszego klienta. Czyli upraszczając, mimo, że osiągamy efekt unieważnienia umowy lub jej poszczególnych zapisów, to do sądu występujemy z żądaniem zwrotu nadpłaconych przez nas kwot. Aby analiza finansowa umowy była możliwa do przeprowadzenia, klient musi dostarczyć naszej Kancelarii Adwokackiej oprócz dokumentów wskazanych powyżej, również historię spłat kredytu ze wskazaniem zastosowanego przez bank kursu waluty obcej oraz oprocentowania.

Pozew przeciwko bankowi

Mając ustaloną w wyniku analizy finansowej umowy kwotę nadpłaty, możemy przygotowywać pozew przeciwko bankowi. W zależności od konstrukcji umowy kredytowej zawartej przez naszego klienta, w pozwie możemy domagać się albo zwrotu całości uiszczonych dotychczas rat kredytowych, wskazując na nieważność całej umowy, albo  zwrotu nadpłaconych kwot w skutek nieprawidłowo ustalanego kursu waluty obcej. Pierwsze z rozwiązań jest w istocie najkorzystniejsze dla naszego kredytobiorcy, jednakże linia orzecznicza w tym zakresie nie jest jednolita. Wybór odpowiedniego żądania będącego podstawą powództwa jest sprawą indywidualną i każdorazowo zależy od konstrukcji konkretnej umowy kredytowej. Nasza Kancelaria Adwokacka dobiera odpowiednią podstawę i taktykę procesową pod konkretną umowę kredytową zawartą przez naszego klienta.

Wniesienie pozwu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Opłata jest uiszczana na rachunek bankowy sądu i wynosi 5% kwoty, o którą występujemy- opłata nie może  jednak przekroczyć kwoty 1.000 zł (opłata maksymalna). Pozew co do zasady składa się w sądzie miejscowo właściwym ze względu na siedzibę banku lub oddziału będącego stroną umowy kredytowej. Nieliczne umowy w swojej treści znajdują zapisy pozwalające na wytoczenie powództwa przed sąd miejscowo właściwy dla kredytobiorcy.

Podsumowanie

Powództwa związane z tzw. umowami frankowymi są stosunkowo skomplikowane, dlatego warto powierzyć ich prowadzenie kancelarii adwokackiej posiadającej odpowiednie doświadczenie w sprawach frnakowych. Obecnie coraz więcej kancelarii adwokackich w Szczecinie jak i całej Polsce oferuje profesjonalną pomoc frankowiczom. Wybierając adwokata, któremu chcecie Państwo zlecić swoją sprawę, warto wybrać prawnika, który miał już do czynienia z umowami kredytowymi.  Proszę pamiętać, że o ile orzecznictwo w zakresie kredytów frankowych jest  bardzo bogate, to nie można mówić o jednolitej linii orzeczniczej w tej materii. Decydując się na skierowanie sprawy przeciwko bankowi nie warto opierać się na jednym zasłyszanym korzystnym orzeczeniu. Konieczna jest znajomość dotychczasowego dorobku orzeczniczego w sprawach frankowych. Zatem tym bardziej ważne jest, aby nie ryzykować prowadzenia samemu sprawy przeciwko bankowi, tylko powierzyć ją profesjonaliście jakim jest adwokat.

 

Adwokat Michał Gajda

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Adwokat Szczecin

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!