Jak napisać pozew o rozwód?

Zapewne każdy, kto nosi się z zamiarem wszczęcia sprawy o rozwód ma świadomość, że pozew rozwodowy jest najważniejszym pismem procesowym w tej sprawie. Przygotowując pozew o rozwód musimy mieć na uwadze, że rolą tego pisma nie jest tylko zainicjowanie sprawy o rozwód, ale przede wszystkim wyznaczenie jej kierunku i ram. To w głównej mierze od treści pozwu – a dokładniej żądań w nim zawartych – zależeć będzie jak przebiegnie sprawa rozwodowa, ile będzie trwać i jaki może być jej wynik. Pamiętajmy także, że tylko pozew niezawierający braków formalnych, może doprowadzić do skutecznego wszczęcia sprawy o rozwód. W związku z tym, jak napisać skuteczny pozew o rozwód?

Przygotowanie skutecznego pozwu o rozwód wymaga wnikliwej analizy okoliczności konkretnej sprawy oraz wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa. Warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko treść pozwu, ale także sposób jego przedstawienia ma znaczenie dla skuteczności postępowania. Należy zadbać o klarowność, precyzję oraz zgodność z wymaganiami formalnymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy specjalisty – adwokata lub radcy prawnego, którzy pomogą w przygotowaniu skutecznego pozwu o rozwód. Jednakże, jeśli decydujemy się na samodzielne napisanie pozwu, warto skorzystać z porad specjalistów lub zapoznać się z dostępnymi materiałami i wzorami pozwów.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to forma rozwodu, która pozwala na rozwiązanie małżeństwa bez wskazywania winnego rozpadu związku. Jest to rozwiązanie dla małżeństw, które nie chcą oskarżać drugiej strony o winę w rozpadzie związku lub nie mają podstaw do takich oskarżeń.

Wprowadzono tę formę rozwodu w celu ułatwienia procedury rozwodowej i skrócenia czasu oczekiwania na orzeczenie sądu. Wcześniej, aby rozwód mógł zostać przeprowadzony, konieczne było udowodnienie winy jednej ze stron, co prowadziło często do długich i kosztownych sporów sądowych.

Rozwód bez orzekania o winie pozwala na znacznie szybsze i łatwiejsze rozwiązanie związku małżeńskiego. Małżonkowie składający wniosek o rozwód bez orzekania o winie nie muszą udowadniać, kto jest winny rozkładu pożycia, co z kolei pozwala na uniknięcie stresu i konfliktów związanych z oskarżaniem drugiej strony.

Warto jednak pamiętać, że pomimo braku stawiania zarzutów względem drugiej strony, rozwód bez orzekania o winie nie oznacza, że w związku nie było problemów. Jest to jedynie forma rozwiązania małżeństwa, która pozwala uniknąć publicznego oskarżania drugiej strony o winę w rozpadzie związku.

Proces rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to coraz popularniejsza forma rozwiązania małżeństwa w Polsce. W przeciwieństwie do rozwodu z orzeczeniem o winie, w tym przypadku nie stawia się żadnych zarzutów względem drugiej strony. Rozwiązanie małżeństwa następuje na wniosek jednego lub obu małżonków, bez określenia przyczyn.

Jeśli zdecydujemy się na złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, warto zacząć od zebrania niezbędnych dokumentów, takich jak akty stanu cywilnego.

W przypadku skomplikowanych spraw rozwodowych, zwłaszcza z udziałem dzieci lub majątku, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata. Specjalista pomoże w przygotowaniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz zapewni wsparcie w trakcie procesu. Dzięki temu mamy większe szanse na uzyskanie korzystnego dla nas wyroku sądowego w możliwie krótkim czasie.

Jeśli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestiach dotyczących małoletnich dzieci, to sąd podejmie decyzję w tym zakresie na podstawie wniosków składanych przez strony. W każdym przypadku, warto zwrócić uwagę na indywidualne okoliczności danej sprawy oraz korzystać z porad doświadczonego prawnika, aby móc osiągnąć jak najlepszy wynik w procesie rozwodowym.

Pozew rozwodowy – wzór z internetu

Przede wszystkim chciałbym przestrzec przed korzystaniem z tzw. „gotowców”, czyli wzorów pozwów dostępnych powszechnie w internecie. Analizowałem wiele tego typu dokumentów, dlatego mogę śmiało stwierdzić, że poziom fachowości niektórych z nich pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej osoba sięgająca po gotowy wzór, nie jest w stanie samodzielnie ocenić, czy jest on po prostu fachowy lub czy uwzględnia aktualny stan prawny (przepisy prawa się zmieniają, a wzory umieszczone w internecie najczęściej nie są aktualizowane). Oczywiście znaczna część dostępnych wzorów, w szczególności tych zamieszczonych na stronach internetowych prowadzonych przez profesjonalnych prawników, jest naprawdę bardzo dobra – jednak nadal nie jest pozbawiona jednej najistotniejszej wady! Gotowe wzory są uniwersalne, co oznacza, że nie uwzględniają okoliczności konkretnej (naszej) sprawy. Korzystając z gotowego wzoru, możemy nieświadomie skierować do sądu żądania, które w rzeczywistości nie będą realizowały naszego interesu lub nie będą miały zastosowania w przypadku naszego rozwodu. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest poświęcenie więcej czasu i przygotowanie pozwu rozwodowego od podstaw, z uwzględnieniem okoliczności naszej sprawy, albo zlecenie tej czynności profesjonaliście jakim jest m.in. adwokat.

Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód?

W pierwszej kolejności małżonek, który chce wystąpić z pozwem o rozwód ustalić musi do jakiego sądu powinien skierować powództwo. Sądami właściwymi rzeczowo do rozpoznania sprawy o rozwód są sądy okręgowe. W większości sądów okręgowych funkcjonują wydziały rodzinne, którym przypisano rozpoznawanie spraw rozwodowych. W przypadku, gdy danym sądzie brak jest takich wydziałów, wówczas sprawami rozwodowymi zajmują się po prostu wydziały cywilne. Złożenie pozwu rozwodowego wygląda w zasadzie tak samo, jak złożenie każdego innego pozwu lub wniosku w ramach postępowania sądowego.

Właściwość miejscową sądu w sprawach małżeńskich wyznacza ostatnie wspóne miejsce zamieszkania małżonków. Dokładniej rzecz ujmując, pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym, w okręgu którego małżonkowie ostatnio zamieszkiwali, jeżeli jedno z nich nadal tam zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. W przypadku, gdy brak jest takiego miejsca, pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Co wpisać w pozwie o rozwód oraz jakie stawiać żądanie w przedmiocie rozwiązania małżeństwa?

Przede wszystkim należy oznaczyć strony postępowania tj. nas jako powodów, a małżonka jako pozwanego. Z uwagi na fakt, że pozew jest pierwszym pismem procesowym w jego treści musimy wskazać swój numer PESEL, a także adres korespondencyjny – nasz i pozwanego. Najważniejszym żądaniem pozwu jest żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwodów. W treści tego żądania należy podać datę i miejsce zawarcia małżeństwa, a także numer aktu stanu cywilnego pod jakim zostało zarejestrowane. Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia – w związku z tym należy wskazać czy wnosimy o orzeczeniu rozwodu z winy pozwanego, powoda, obojga małżonków, czy może wnosimy o zaniechanie orzekania o winie. Od treści naszego żądania zależeć będzie jakie fakty powinniśmy udowodnić, a także jak bardzo zażyły będzie spór pomiędzy małżonkami. Od tej zasady, przepisy prawa przewidują jeden wyjątek, zgodnie z którym sąd odstępuje od orzekania o winie na zgodny wniosek obojga małżonków. Oznacza, że sąd nie będzie badał kwestii zawinienia tylko w sytuacji, gdy zgodzi się na to każdy z małżonków. Oczywiście odstąpienie od orzekania o winie znacznie ogranicza rozpoznanie sprawy, albowiem sąd bada wyłącznie CZY doszło do rozkładu pożycia, a nie DLACZEGO do tego doszło. W związku z tym, tego typu postępowanie jest znacznie szybsze od rozwodu, w którym sąd musi badać, który z małżonków zawinił.

Małoletnie dzieci pochodzące z małżeństwa

Jeżeli z małżeństwa stron pochodzą małoletnie dzieci, pozew rozwodowy powinien zawierać dodatkowe elementy dotyczące właśnie dzieci. Wówczas w pozwie rozwodowym należy zawrzeć żądania dotyczące orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, obowiązku alimentacyjnym, a także kontaktach. Pamiętajmy, że zgodnie z naszymi żądaniami powinniśmy przytoczyć dowody – czy to przemawiające za zasadnością przyznania pełnej władzy rodzicielskiej konkretnemu małżonkowi, czy to w przedmiocie wysokości żądanych alimentów.

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd zawsze będzie brał je pod uwagę przy rozwodzie, również należy pamiętać, że rozwód może wpłynąć na ich sytuację życiową. Dlatego tak ważne jest, aby przyszli rozwodnicy porozmawiali ze swoim adwokatem na temat możliwych skutków rozwodu dla dzieci i ustalili odpowiednie warunki dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązków alimentacyjnych i kontaktów. Warto również pamiętać, że w przypadku niewłaściwego sformułowania żądań dotyczących dzieci, istnieje ryzyko odrzucenia pozwu przez sąd.

Próby ugodowego zakończenia sprawy

Ustawodawca dając prym ugodowym sposobom rozwiązywania konfliktów wprowadził do Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązek zamieszkania w treści pozwu informacji, czy strony podejmowały próbę ugodowego zakończenia sporu lub kierowały sprawę do mediacji. Niezamieszczenie oświadczenia w tym przedmiocie stanowi brak formalny pozwu, do usunięcia którego powód będzie wzywany. Taka sytuacja prowadzi do niepotrzebnego wydłużenia czasu koniecznego do nadanie sprawie dalszego biegu.

Istotne jest zatem, aby przed złożeniem pozwu o rozwód, strony podjęły próby ugodowego zakończenia sporu. Taki krok pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu i kosztów postępowania sądowego, ale również na zachowanie dobrych relacji między małżonkami, zwłaszcza jeśli mają ze sobą dzieci. Próba mediacji lub negocjacji może bowiem prowadzić do osiągnięcia porozumienia, które będzie dla obu stron korzystne i zaspokoi ich interesy. Warto zaznaczyć, że w przypadku osiągnięcia ugody w sprawie rozwodowej, sąd może jedynie ją zatwierdzić, co skutkuje wydaniem wyroku o rozwodzie zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez strony.

Opłata od pozwu

Składając pozew o rozwód, powód zobowiązany jest uiścić opłatę stałą w wysokości 600 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy sądu lub w jego kasie. W sytuacji, gdy strona powodowa nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, może starać się o zwolnienie od kosztów składając wraz z pozwem wniosek w tym przedmiocie. Wówczas należy załączyć wypełniony formularz o stanie majątkowym i rodzinnym, zawierający uzasadnienie wniosku o zwolnienie od kosztów.

Warto również zaznaczyć, że opłata od pozwu o rozwód jest jednorazowa, co oznacza, że nie trzeba uiścić dodatkowych opłat w trakcie toczącej się sprawy. Należy jednak pamiętać, że koszty sądowe to nie tylko opłata od pozwu, ale także inne wydatki, takie jak np. koszty związane z wezwaniem świadków czy z wykonaniem opinii biegłych. Jednak zwykle udaje się zakończyć związek małżeński bez orzekania o winie już na pierwszej, bądź drugiej rozprawie.W związku z tym, warto przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania rozwodowego dokładnie oszacować koszty związane z prowadzeniem sprawy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie procesu.

Adwokat Michał Gajda

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!