Egzekucja ze składników majątku dłużnika objętych wspólnością majątkową małżeńską

W toku prowadzonej egzekucji może się okazać, że cały majątek dłużnika lub jego część objęty jest wspólnością majątkową małżeńską. W takiej sytuacji wierzyciel napotyka poważne trudności w prowadzeniu egzekucji ze składników wchodzących w skład tego właśnie majątku. Rozwiązaniem takiego problem jest m.in. powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o którym mowa w art. 52 § 1a kro.
Zgodnie z powołanym przepisem, ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
Sama redakcja powołanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że do wytoczenia przedmiotowego powództwa może dojść jeszcze w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, jeszcze przed formalnym stwierdzeniem jego bezskuteczności (wydaniem postanowienia o umorzeniu egzekucji na podstawie art. 824 k.p.c.). Konieczne dla skuteczności powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest jedynie uprawdopodobnienie, a nie udowodnienie, bezskuteczności dotychczasowej egzekucji.
W związku z powyższym, wierzyciel wytaczając przedmiotowe powództwo musi przede wszystkim wykazać, iż posiada tytuł egzekucyjny w stosunku do jednego z małżonków, a także uprawdopodobnić, że nie jest możliwe prowadzenie skutecznej egzekucji z majątku nieobjętego wspólnością majątkową małżeńską. Z drugiej strony, na wierzycielu spoczywa również obowiązek uprawdopodobnienia, że w przypadku orzeczenia rozdzielności będzie możliwe choć częściowe zaspokojenie egzekwowanej wierzytelności. Oznacza to, iż wierzyciel powinien wskazać, z których konkretnie składników majątku będzie mógł prowadzić egzekucję.W praktyce nastąpi to najczęściej poprzez przedłożenie informacji od komornika, w której to komornik sądowy stwierdza, że składniki z których mogłaby być prowadzona egzekucja objęte są właśnie wspólnością majątkową małżeńską.
Przedmiotowe powództwo musi być wniesione przeciwko obojgu małżonków (współuczestnictwo konieczne jednolite) przed sąd rejonowy właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania. Powództwo podlega opłacie stałej w kwocie 200 zł (art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Jednocześnie podkreślić należy, że orzeczenie uwzględniające opisywane powództwo nie jest równoznaczne z dokonaniem podziału majątku. W wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej powstaje ustrój rozdzielności, w którym składniki majątku objęte są wspólnością ułamkową – w związku z czym wierzyciel może skierować egzekucję do udziału dłużnika w byłym już majątku wspólnym.
adwokat Michał Gajda
Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

adwokat szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *